PIA ผู้ให้บริการ VPN ระบุว่าบริการถูกบล็อกในฮ่องกง

จากข่าวที่มีการประท้วงต่อเนื่องยาวนานในฮ่องกง ส่งผลให้บริการ VPN ของ Private Internet Access (PIA) ถูกบล็อกในฮ่องกง โดยผู้ใช้ในฮ่องกงไม่สามารถเชื่อมต่อบริการ หรือเชื่อมต่อได้ก็โหลดหน้าเว็บไม่ขึ้น แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่มีข่าวอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลฮ่องกงแบน VPN เป็นวงกว้างก็ตาม